ESG innebär i praktiken användningen av olika miljö-, social-/samhälls- och styrfaktorer (governance) för att bedöma hur hållbar företagets verksamhet är.

 • E, miljökriterier (environment), bland annat energiförbrukning, avfall och CO2-utsläpp.
 • S, sociala/samhälleliga kriterier, bland annat arbetsvillkor och – samarbeten, rykte, mångfald och inkludering.
 • G, styrning (governance), är det interna systemet av arbetsmetoder, kontroller och procedurer som företaget tillämpar vid styrning av organisationen, det effektiva beslutsfattandet, efterlevnad av lagar och att infria de externa intressenternas behov.

12 sätt på vilket en modern EAM-plattform hjälper organisationer att förbättra hållbarheten och utföra sin ESG-strategi

Miljö

 1. Miljöincidenter förhindras genom att utföra underhåll i tid enligt tydliga och korrekta metoder.
 2. Bra underhåll av apparatur och system ökar energieffektiviteten.
 3. En konsekvent produktionsprocess, utan oplanerade driftsavbrott, leder till lägre CO2-utsläpp.
 4. Användning av hållbara metoder för lagerförvaltning i EAM-program minskar materialspillet och ger en optimal tillgänglighet till material, vilket leder till färre driftsavbrott och en högre effektivitet för tillgångarna.
 5. Användningen av en app för underhållsprocesser och tillgångsförvaltning minskar användningen av pappersdokument.
 6. Ett molnbaserat EAM-system på Microsoft Azure är 72–98 procent mer CO2-effektivt än lösningar på plats.

Samhälle/socialt

 1. Med effektiva processer på områdena incidentförvaltning, arbetstillstånd, uppgiftsriskanalys och Lockout-Tagout är det möjligt att nå nollvisionen för incidenter.
 2. Kommunikation mellan avdelningarna drift och underhåll & säkerhet underlättas av en central plattform. Detta möjliggör effektivt samarbete mellan teamen och en mer produktiv och säkrare arbetsomgivning.
 3. Bristen på kvalificerade tekniker kräver smart automatisering och tillämpning av EAM-integrerade tekniker, såsom prediktivt underhåll, droneinspektioner och förstärkt verklighet för att utnyttja resurserna mer effektivt.

Styrning

 1. Tillgång till tillförlitlig information vid rätt tidpunkt är avgörande för en effektiv beslutsformning.
 2. För effektiv och god styrning krävs redan definierade, tydliga steg i arbetsorder-, inköps- och säkerhetsprocesserna, med tydliga godkännandesteg. Allt detta skyddat av en effektiv metod.
 3. Tillförlitlig och reproducerbar information gör det lättare att visa att man uppfyller standarder och lagstiftning vid revision.

Läs mer här:

Ultimo EAM i Microsoft Azure Cloud – ett hållbart val – Ultimo

ESG – Ultimo

Vi står till din tjänst
Freddy Vos VP International Sales
freddy.vos@ultimo.com
+31 341 42 37 37