Out-of-the-box
Extreem flexibel
Geschikt voor alle assets
Ongeëvenaarde ROI

Disclaimer & privacyverklaring

De disclaimer heeft betrekking op de website ultimo.com, de digitale nieuwsbrief van Ultimo Software Solutions bv en alle e-mailcorrespondentie, die door onze organisatie en onze medewerkers wordt verzonden. De privacyverklaring gaat in op de informatie die Ultimo Software Solutions verzamelt tijdens de bezoeken aan de website.

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website en de digitale nieuwsbrief van Ultimo Software Solutions bv (ultimo.com). Overal waar ‘website’ staat vermeld, wordt ook verwezen naar ‘digitale nieuwsbrief’. Door onze website/digitale nieuwsbrief te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kan men geen rechten ontlenen. Wijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade, op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Ultimo Software Solutions bv en/of bij aan haar gelieerde entiteiten of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal aan ons beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Ultimo Software Solutions bv.

Ultimo Software Solutions bv is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

E-mailcorrespondentie
De informatie in een e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Aansprakelijkheid voortvloeiende uit onvolledige of niet tijdige ontvangst van een bericht is uitgesloten. Gebruik door derden of openbaarmaking van het bericht zonder toestemming van Ultimo Software Solutions bv of de geadresseerde is niet toegestaan. Wij adviseren u alle berichten en bijlagen op virussen te scannen voor ze te openen.

Voor vragen en/of inlichtingen over deze disclaimer neemt u contact op met Ultimo Software Solutions bv.

Privacyverklaring

Dit is de website van Ultimo Software Solutions bv. Ons adres is Waterweg 3, 8071 RR in Nunspeet. We zijn bereikbaar via het volgende e-mailadres: info@ultimo.com of via telefoonnummer: +31 341 423737.

In deze verklaring gaan wij nader in op de informatievergaring tijdens bezoeken aan onze website. Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. Wij hebben daartoe beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zowel in technische als in organisatorische zin. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Doeleinden en rechtsgronden van de gegevenswerking
Wij gebruiken persoonsgegevens om uw vragen te verwerken of om u toegang te geven tot bepaalde informatie. Door ons hiervoor toestemming te verlenen kunnen wij efficiënter reageren op uw verzoeken, u gerichter informeren over nieuwe productaanbiedingen of u uitnodigen voor online vragenlijsten. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken ter nakoming van een op ons rustende wettelijke verplichting, voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van onze website, om onze website te analyseren en/of te verbeteren, en/of om onze communicatie, producten en diensten te verbeteren. Door gebruik te maken van een contactformulier geeft u ons toestemming om u te benaderen met commerciële informatie.

Indien uw organisatie klant is van ons, dan worden uw gegevens verwerkt als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten voortvloeiend uit onze contractuele relatie of op grond van de wet. Daarnaast hebben wij een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een dienst te kunnen ontvangen (zoals het bijwonen aan een event of anderszins), aanvullende informatie over ons te sturen, zo lang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.

Wij verzekeren u dat uw persoonlijke gegevens niet zullen worden verstrekt aan derden, behalve op grond van de wet, op uw verzoek, aan andere vestigingen van Ultimo Software Solutions bv wanneer daar een zakelijke aanleiding voor bestaat, of aan verwerkers die in opdracht van ons bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de e-learningtoolprovider, enquêtetoolprovider, hostingproviders en mailtoolprovider). Wij slaan nooit betalingsgegevens op openbare servers op.

Welke gegevens worden verwerkt
Voor elke dienst vragen wij u om bepaalde gegevens in te vullen. De onderstaande persoonsgegevens worden verzameld middels de formulieren op onze website:

  • Aanhef
  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres
  • Bedrijfsnaam
  • Eventuele opt-ins

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, de gebruikte internetbrowser of het gebruikte besturingssysteem, het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die wordt doorgebracht op de website, het tijdstip van opvraging, de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt en de pagina’s die worden bezocht, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Wij verzamelen geen bijzonder persoonsgegevens en gebruiken deze dan ook niet om op basis hiervan te segmenteren.

Bewaartermijnen
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, zich op een andere manier opgeeft, gebruik maakt van onze diensten, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons daarmee toestuurt, bewaard zolang als dat naar de aard van het formulier, de inhoud van uw e-mail of de uitvoering van onze dienstverlening nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Uitzondering hierop is de informatie die noodzakelijk is om aan onze juridische verplichtingen te voldoen, geschillen te beslechten en onze afspraken na te komen.

Sollicitanten
Ultimo Software Solutions bv is een sterk groeiend bedrijf en continu op zoek naar nieuwe medewerkers. Persoonsgegevens worden tijdens het sollicitatieproces verzamelt en verwerkt conform de wetgeving. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van een sollicitant die niet bij ons in dienst is getreden, maximaal 1 jaar bewaard en vervolgens volledig verwijderd. Hebben wij de behoefte om gegevens langer te bewaren, dan zullen wij daarvoor toestemming vragen aan de sollicitant.

Cookies
Als u cookies niet zelf uitschakelt, en gebruik maakt van onze website, gaan wij ervan uit dat u toestemming geeft voor het gebruik van cookies. Wilt u meer lezen over het gebruik van cookies door ons, lees dan onze cookieverklaring.

Links naar websites van derden
Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op de activiteiten op de Ultimo-servers. Andere websites (inclusief degenen waarnaar actief gelinkt wordt vanaf deze website en websites van derden of submerken) voeren een eigen privacybeleid, dat niet door ons wordt uitgevoerd of gehandhaafd en waarop deze privacyverklaring derhalve niet van toepassing is. Wij dragen dan ook geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen alvorens daarvan gebruik te maken.

Informatieverzoeken, intrekking, inzage, correctie en recht van verzet
Uiteraard respecteren wij uw wens wanneer u geen toestemming geeft voor het verzamelen, registreren en gebruiken van uw persoonlijke gegevens voor genoemde doeleinden. U kunt ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen indien u niet meer benaderd wilt worden met informatie over onze producten. Indien u geen e-mails wenst te ontvangen, kunt u in ontvangen e-mails (of nieuwsbrieven) op een link klikken om u automatisch af te melden.

Indien u meer informatie wilt over ons, onze producten, ons privacybeleid, een verzoek tot inzage, correctie, beperking van het verwerken, verwijdering of wissing van uw persoonsgegevens wilt doen, of indien de link in de door u ontvangen e-mails (of nieuwsbrieven) niet werkt, neem dan schriftelijk contact op via onderstaand adres. Hier kunt u ook terecht als u een klacht wilt indienen. Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die wij van u verwerken ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie. Wij zullen uw verzoek binnen een redelijke termijn behandelen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ultimo Software Solutions bv
Waterweg 3
8071 RR Nunspeet
Nederland
info@ultimo.com

Wijzigingen en updates
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien. Wijzigingen zullen via deze website beschikbaar worden gesteld. Wij kunnen u in een dergelijk geval niet voorzien van een individuele melding. U dient daarom zelf regelmatig te controleren of er eventuele wijzigingen of updates beschikbaar zijn.

De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 10 July 2023.

Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37